Rankings
 • thumb
  Dataset Title: Global Change Research Data Publishing and Repository
  DOI: 10.11821/dlxb2014S000
  Published: Jun. 2014
  Author(s): LIU Chuang
  Key Words: Global change,Research data,Data paper,Data publication,Data sharing services
 • thumb
  Dataset Title: 1 km Grid Population Dataset of China
  DOI: 10.3974/geodb.2014.01.06.V1
  Published: Jun. 2014
  Author(s): FU Jingying ,JIANG Dong ,HUANG Yaohuan
  Key Words: China,GDP,Grid,Spatial data,2005,2010,Acta Geographica Sinica
 • thumb
  Dataset Title: Datasets of the Boundary and Area of the Tibetan Plateau
  DOI: 10.3974/geodb.2014.01.12.V1
  Published: Jun. 2014
  Author(s): ZHANG Yili ,LI Bingyuan ,ZHENG Du
  Key Words: Tibetan Plateau,geographical unit,boundary,area,dataset,Acta Geographica Sinica,Geographical Research
 • thumb
  Dataset Title: 1 km Grid GDP Data of China (2005, 2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.01.07.V1
  Published: Jun. 2014
  Author(s): HUANG Yaohuan ,JIANG Dong ,FU Jingying
  Key Words: China,GDP,Grid,Spatial data,2005,2010,Acta Geographica Sinica
 • thumb
  Dataset Title: Global Land Surface Water Dataset at 30m Resolution (2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.01.V1
  Published: December 2014
  Author(s): CHEN Jun ,LIAO Anping ,CHEN Lijun ,ZHANG Hongwei ,HE Chaoying ,PENG Shu ,WU Hao ,ZHANG Weiwei ,LI Ran ,ZHENG Xinyan ,MEI Yang ,LU Miao ,LU Nan ,LIU Jiyu ,KANG Rui ,XING Huaqiao ,ZHU Wu ,LIU Lifen ,HAN Gang ,WANG Jing ,YANG Ailing ,SUN Limei ,SONG Hao ,CHEN Weiping ,ZHOU Xiaomin ,XIA Lu ,JIANG Hongbing ,HUO Jian ,ZHANG Yan ,LIU Wudi ,LI Yuxian ,ZHAI Liang ,SANG Huiyong
  Key Words: Land Surface water,30m resolution,global land cover,remote sensing mapping,data tiles,GEOARC
 • thumb
  Dataset Title: Historical Monthly Temperature Data of China at 1-km Resolution
  DOI: 10.3974/geodb.2015.01.02.V1
  Published: April 2015
  Author(s): JING Wenlong ,YANG Yaping ,FENG Min ,YUE Xiafang ,DU Jia ,XU Guangming ,CHANG Zhongbing ,ZHAO Xiaodan
  Key Words: monthly average temperature,time series,downscaling approach,regression tree model,in-situ data validation
 • thumb
  Dataset Title: Global Artificial Land Surface Dataset at 30 m Resolution (2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.02.V1
  Published: December 2014
  Author(s): CHEN Jun ,LIAO Anping ,CHEN Lijun ,ZHANG Hongwei ,HE Chaoying ,PENG Shu ,WU Hao ,ZHANG Weiwei ,LI Ran ,ZHENG Xinyan ,MEI Yang ,LU Miao ,LU Nan ,LIU Jiyu ,KANG Rui ,XING Huaqiao ,ZHU Wu ,LIU Lifen ,HAN Gang ,WANG Jing ,YANG Ailing ,SUN Limei ,SONG Hao ,CHEN Weiping ,ZHOU Xiaomin ,XIA Lu ,JIANG Hongbing ,HUO Jian ,ZHANG Yan ,LIU Wudi ,LI Yuxian ,ZHAI Liang ,SANG Huiyong
  Key Words: Global land cover,artificial land surface,30m resolution,POK method,remote sensing,2010,GEOARC
 • thumb
  Dataset Title: Time Series of Land Ecosystem Classification Dataset of China in Five-Year Increments
  DOI: 10.3974/geodb.2015.01.01.V1
  Published: April 2015
  Author(s): XU Xinliang ,LIU Jiyuan ,ZHANG Zengxiang ,ZHOU Wancun ,ZHANG Shuwen ,LI Rendong ,YAN Changzhen ,WU Shixin ,SHI Xuezheng
  Key Words: China,ecosystem classification,spatial changes,five yearly step,time series
 • thumb
  Dataset Title: Boundary Data of Loess Plateau Region
  DOI: 10.3974/geodb.2015.01.09.V1
  Published: April 2015
  Author(s): WANG Zhengxing
  Key Words: Loess Plateau,boundary,scope,Data encyclopedia
 • thumb
  Dataset Title: Remotely Sensed Dataset of Grassland Degradation on the Qinghai-Tibetan Plateau
  DOI: 10.3974/geodb.2014.01.11.V1
  Published: Jun. 2014
  Author(s): WANG Liang ,XU Xinliang ,LIU Luo
  Key Words: Qinghai-Tibetan Plateau,grassland degradation,remote sensing,spatial data,Acta Geographica Sinica
Co-Sponsors
Superintend